Základné informácie

Spoločnosť dnes čelí mnohým výzvam:
 
Zdravie, demografické zmeny a blahobyt
 
Potraviny, poľnohospodárstvo a lesníctvo a voda
 
Bezpečná, čistá a efektívna energia
 
Inteligentná, zelená a integrovaná doprava
 
Klimatické opatrenia, životné prostredie a prírodné zdroje
 
Európa v meniacom sa svete: inkluzívne, inovatívne a uvažujúce spoločnosti
 
Bezpečná spoločnosť: sloboda a bezpečnosť Európy a jej občanov
 
 
 
KONCEPT ZODPOVEDNÝCH INOVÁCIÍ rieši tieto výzvy zosúladením hodnôt, potrieb a očakávaní všetkých aktérov zapojených do inovácií.
 
Cieľom je zohľadniť etické a spoločenské záujmy na začiatku inovačného procesu
 
Hlavnou myšlienkou:
 
  • Demokratizácia inovácií - angažovanosť zainteresovaných strán a verejnosti - diskusia o možných dopadoch inovácií
  • Kolektívna zodpovednosť za kontrolu a smerovanie inovácií
  • Zabezpečí, aby inovácia prinášala spoločenské výhody
 
Koncept ZODPOVEDNÝCH INOVÁCIÍ je transparentný a interaktívny proces, prostredníctvom ktorého aktéri spoločnosti a inovátori vzájomne reagujú vzhľadom na
 
(ETICKÚ) PRIJATEĽNOSŤ, UDRŽATEĽNOSŤ A SPOLOČENSKÚ VHODNOSŤ
 
inovačného procesu a jeho obchodovateľných produktov (s cieľom umožniť správne zakotvenie vedeckého a technologického pokroku v našej spoločnosti).
 
 
 
 
 
ZHRNUTIE Zodpovedných inovácií:
 
  • Zabrániť nežiaducim negatívnym vedľajším účinkom
  • Inovátor sa pokúša predpovedať, čo bude výsledkom jeho inovácie
  • Potrebné brať do úvahy etické, sociálne a environmentálne aspekty
 
Predstavenie konceptu a základných princípov zodpovedných inovácií
 
 
 
 
Predstavenie hostí a zamyslenie sa nad inováciami v 21. storočí a ich možnom dopade
 
V úvodnej časti sa hostia diskusie zamysleli nad tým, čo inovácie v 21. storočí pre nás znamenajú a čo všetko so sebou prinášajú?
Ako Creative Industry Košice (CIKE) prepája kreatívny priemysel s biznis sférou, prečo sa korporácia ako (VSE a.s. / innogy rozhodla zmeniť svoj prístup k inováciám a čo motivuje malú lokálnu firmu k tomu, aby bola verná svojím hodnotám a nepozerala len na zisk?
 
 
 
 
Čo asi v budúcnosti čaká firmy, ktoré sa rozhodnú zodpovedné inovácie ignorovať?
 
Čo v blízkej budúcnosti asi čaká spoločnosti, ktoré sa rozhodnú zodpovedné inovácie ignorovať?
 
 
 
 
Prepojenosť sektorov – čo je možné zlepšiť v blízkej budúcnosti?
 
V ideálnom svete by k prepájaniu sektorov a ich rozličných pohľadov na inováciu malo dôjsť ešte skôr, než sa na nej začne pracovať, aby sa tak v čo najväčšej miere zamedzilo jej možným negatívnym dopadom v budúcnosti. 
Aké reálne benefity prináša prepájanie sektorov a kde je priestor pre ďalší rozvoj s ohľadom na podporu spolupráce čo najväčšieho počtu aktérov z rôznych oblastí?
 
 
 
 
Rady a tipy pre podnikateľov alebo budúcich podnikateľov z praxe
 
Ako začať so zodpovednými inováciami – praktické rady a tipy z praxe.
Ako vyzerajú zodpovedné inovácie v praxi? Hostia diskusie Michal Hladký (Creative Industry Košice), Lukáš Kakalejčík (VSE a.s. / innogy) a Radovan Sidor (Doraz, s.r.o.) predstavili tri rozličné pohľady na zodpovedné inovácie z pozície zástupcov neziskovej organizácie, malého podniku a korporácie.
 
 
Zdravie, demografické zmeny a blahobyt
 
 
Vedeli ste, že môžete zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom zosúladenia investícií do inovácií s potrebami spoločnosti?