Prínosy a bariéry

AKÝ JE PRÍNOS PRE FIRMY?
 
  • ZI sa netýka dodatočných regulácií a obmedzení. Ide o to, aby bola vaša spoločnosť profitujúcejšia a sociálne zodpovednejšia,
  • môžete zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom zosúladenia investícií do inovácií s potrebami spoločnosti,
  • získate možnosť uchádzať sa o granty EÚ na podporu inovácií, v ktorých sa zodpovedná inovácia stáva čoraz dôležitejším aspektom,
  • môžete dosiahnuť vyššiu prijateľnosť spoločnosti cez nižšie riziko inovácií, transparentnosť a dialóg so zainteresovanými stranami.
 
BARIÉRY ZODPOVEDNÝCH INOVÁCIÍ
 
  • koncept nie je jasný / dobre známy
  • začlenenie zodpovedného prístupu k činnostiam v organizácií môže znamenať aj dodatočné nákladybyrokratické zaťaženie
  • význam ekonomických faktorov
  • nedostatok zdrojov (finančné, ľudské zdroje)
  • organizácie sú často uväznené v určitej rutine bez toho, aby niekedy mysleli inak 
  • úroveň spolupráce medzi výskumnými ústavmi, univerzitami a podnikateľským sektorom
 
Ako prekonávať bariéry, s ktorými sa pri inováciách stretávame?
Príklady z praxe - ako prekonávať rôzne bariéry, s ktorými sa pri zavádzaní inovácií môžeme stretnúť?
 
 
Vedeli ste, že môžete zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom zosúladenia investícií do inovácií s potrebami spoločnosti?