Dimenzie a kľúčové oblasti

Dimenzie ZODPOVEDNÝCH INOVÁCIÍ:
 
 
 
Cieľom je predstaviť si žiaducu budúcnosť a využiť zdroje, ktoré tiež dokážu usmerniť inovácie správnym smerom.
 
  • využiť technológie, ktoré prinášajú výhody a zároveň zabraňujú vzniku potenciálne škodlivých dôsledkov
  • na začiatku procesu by sa mali zvážiť negatívne vplyvy výrobkov a služieb – budú známe neistoty a možné prekvapenia
  • predvídanie zohráva dôležitú úlohu pri indikovaní smeru, ktorý sa má prijať, aby sa dosiahli lepšie a žiaduce výsledky
 
Reflexivita je o kritickom preskúmaní vlastných aktivít, záväzkov a predpokladov = odraz v zrkadle.
 
  • verejný dialóg by mohol zvýšiť reflexivitu
  • môže pomôcť výskumníkom uvažovať o etických a sociálnych rozmeroch ich práce
 
Ide o zapojenie zainteresovaných strán a širšej verejnosti do otvorenej diskusie o spoločenských, politických a etických dôsledkoch, ktoré by inovácie mohli priniesť.
 
  • zapájanie rôznych zainteresovaných strán do počiatočných fáz výskumu a inovácií
  • v praxi sa používajú rôzne metódy a techniky na zapojenie spoločnosti, napr.: panelové diskusie, focus groups,  konferencie – kritika zloženia skupín – ťažko sa udržiava balans
 
Ide o to, či je inovátor schopný (ochotný) zmeniť formu alebo smer inovácie vzhľadom na hodnoty zainteresovaných strán a širšej verejnosti.
 
  • viazané na riziká
  • riziká spojené s novými technológiami môžu byť strednodobé alebo dlhodobé, hospodárske, environmentálne alebo spoločenské
  • identifikovanie rizika je spojené s predvídaním (1. dimenzia)
 
 
 
Kľúčové oblasti boli navrhnuté Európskou komisiou a mali by byť podporené v rámci zodpovedných inovácií:
 
 
ETIKA
 
Zlepšovaním životnej úrovne ľudí a riešením spravodlivosti, rovnosti a kvality majú firmy pozitívny vplyv na spoločnosť.

...primerane reagovať na spoločenské výzvy. Výskum a inovácie musia rešpektovať základné práva a najvyššie etické normy. Okrem povinných právnych aspektov je cieľom zabezpečiť zvýšený spoločenský význam a prijateľnosť výsledkov výskumu a inovácií.
 

 
ROVNOSŤ POHLAVÍ
 
Podľa všetkých nariadení a politík EÚ by mala byť rodová rovnosť na všetkých úrovniach prioritou pre každú organizáciu.

...znamená, že všetci aktéri - ženy a muži - sú na palube. Malo by sa riešiť nedostatočné zastúpenie žien.
 
RIADENIE INOVÁCIÍ
 
Firmy by mali implementovať politiky a normy na zosúladenie svojich záujmov s potrebami spoločnosti.

...s cieľom predvídať a posudzovať možné dôsledky a očakávania spoločnosti ...s cieľom podporiť návrh inkluzívneho a trvalo udržateľného výskumu a inovácií. Je potrebné vyvinúť harmonické modely riadenia zodpovedného výskumu a inovácií, ktoré integrujú angažovanosť verejnosti, rodovú rovnosť, vedecké vzdelávanie, otvorený prístup/vedu a etiku.
 

 
OTVORENÝ PRÍSTUP
 
Otvorenosť a spoločné vedomosti môžu viesť k novým spôsobom inšpirácie, inovácií a zisku.

...sprístupnenie výsledkov výskumu a inovácií prispieva k ich zlepšeniu.
 
ZAPOJENIE VEREJNOSTI
 
Verejnosť by mala byť zapojená, keďže aj ona je zodpovedná za to, čo sa deje v jej okolí a mala by sa o to zaujímať.

...sa týka spoločného vytvárania budúcnosti tým, že spojí čo najširšiu možnú rôznorodosť aktérov vrátane výskumníkov a inovátorov, priemyslu a MSP, tvorcov politík, mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti a občanov, ktorí zvyčajne nespolupracujú vo veciach vedy a techniky.
 
VEDECKÉ VZDELÁVANIE
 
Zamestnania zajtrajška sú tvorené dnes a tí, ktorí v nich pracujú, si musia plne uvedomovať zodpovednosť, ktorú prinášajú.


...kľúčom k spoločnej tvorbe v rámci výskumného a inovačného procesu je umožnenie trvalého dialógu. Ale pred tým, ako sa to môže stať, musí byť jazyk a nástroje vedy k dispozícii všetkým. Vzdelávanie v oblasti vedy je preto nevyhnutné.

Vedeli ste, že zodpovedný výskum a inovácie sa netýka dodatočných regulácií a obmedzení. Ide o to, aby bola vaša spoločnosť profitujúcejšia a spoločensky zodpovednejšia?