Zodpovedné inovácie

Spoločnosti na celom svete čelia veľkým spoločenským výzvam. V posledných desaťročiach sa vynaložilo veľa úsilia na zníženie vzdialenosti medzi vedou a spoločnosťou, čo viedlo k celoeurópskemu prístupu v programe Horizont 2020 s názvom Zodpovedný výskum a inovácie. Tento prístup sa snaží o otvorenie otázok súvisiacich s výskumom a inováciami, predvídať ich dôsledky a zapojiť spoločnosť do diskusie o tom, ako môže veda a technológia pomôcť vytvoriť svet, ktorý chceme prenechať budúci generáciám.
V súčasnosti sú súkromné firmy čoraz viac považované za kľúčové pre nájdenie a rozvoj riešení spoločenských výziev. Vlády na celom svete preto podporujú inovácie v súkromnom sektore.
Koncept ZODPOVEDNÝCH INOVÁCIÍ ponúka metodický rámec na podporu inovácie a kreativity, pričom zároveň využíva trhový potenciál sociálne orientovaných inovácií a prispieva k EÚ 2020. Reaguje na tlak spotrebiteľov na riešenie spoločenských výziev a limituje inovačné riziká.
 
ZODPOVEDNÉ INOVÁCIE možno definovať ako interaktívny proces, prostredníctvom ktorého dochádza k vzájomnému prepojeniu inovátorov a spoločnosti s ohľadom na (etickú) prijateľnosť, udržateľnosť a spoločenskú vhodnosť inovačného procesu a jeho obchodovateľných produktov. (von Schomberg, 2011)
 
Koncept ZODPOVEDNÝCH INOVÁCIÍ podporuje kľúčové oblasti, ako:
 
  • spoločenskú angažovanosť 
  • rodovú rovnosť 
  • etiku
  • otvorený prístup 
  • vzdelávanie 
  • dobré spravovanie 
 
Inovácia môže podporiť hospodársky rast a trvalo udržateľný rozvoj a môže zlepšiť blahobyt; potenciálne negatívne dôsledky (environmentálne / finančné riziko, bezpečnosť) ukazujú, že je dôležité inovovať zodpovedne.
 
VIDEO: Zodpovedný výskum a inovácie: zosúladenie výskumu a vývoja s európskou spoločnosťou
 
Zodpovedný výskum a inovácie je prístup Európskej únie, ktorý zabezpečuje, aby spoloční aktéri spolupracovali počas celého výskumného a inovačného procesu. Jeho cieľom je prispieť k zosúladeniu výskumu a inovácie s hodnotami, potrebami a očakávaniami európskej spoločnosti.

 
Vedeli ste, že zodpovedný prístup k inováciám, ich konzultácia s odborníkmi z rôznych oblastí a verejnosťou, výrazne redukuje riziká budúcich problémov a zvyšuje úspešnosť a dlhodobú spokojnosť zákazníkov?