Príklady ZI

Výber príkladov zodpovedných inovácii vo svete
 
 
Mistra Urban Futures - Spoločná tvorba znalostí pre trvalo udržateľný mestský rozvoj
 
Mistra Urban Futures predstavuje systém umožňujúci spoluprácu rôznych skupín subjektov pôsobiacich v mestskom prostredí, s cieľom tvorby a testovania inovácií vedúcich k zlepšeniu mestského prostredia. V rámci aktivít sú zapojení ako účastníci výskumu, tak aj praxe, a spoločne pracujú vytvárajúc nové riešenia na základe zdieľaných vedomostí a rôznych pohľadov na konkrétnu problematiku, čo prispieva k vytvoreniu trvalo udržateľnej budúcnosti.
 
 
 
 
Viac informácií nájdete na stránke:
 
 
 
 
The Challenge Driven Innovation Scheme (CDI)
 
CDI sa zameriava na výskum a inovácie vedúce k riešeniu spoločenských problémov, a to prostredníctvom vytvárania konzorcií, do ktorých sú zapojené všetky príslušné zainteresované strany a celkový reťazec hodnôt. 
Jednotlivé konzorciá, tematicky zamerané, v prvotnej fáze definujú konkrétne výzvy a spôsoby, ako ich riešiť. Aby sa splnili kritériá financovania pre každú z troch etáp, konzorciá musia mať problémovo orientovaný a nadnárodný prístup, s cieľom vytvoriť riešenie spoločenskej výzvy na systémovej úrovni. Podmienkou konzorcia je, že musí zahŕňať aj jedného alebo viacerých partnerov projektu, so silným záujmom o výsledky, ako aj schopnosťou využívať tieto výsledky. Znakom spolupráce v rámci CDI je aj analýza dopadov a želaných prínosov vždy rozdelená na ako krátkodobé, tak aj dlhodobé výsledky projektu. 
 
 
 
 
Viac informácií nájdete na stránke:
 
 
 
 
Space4Agri (S4A) - Ako zapojiť zainteresované strany a mladšie generácie do výskumu pozorovania Zeme a podporiť miestne agropotravinárske odvetvie
 
S4A využíva letecké technológie, ako sú napríklad satelity a drony, a technológie IKT s cieľom pomôcť miestnym orgánom a poľnohospodárom lepšie monitorovať a riadiť agropotravinársky sektor. Projekt je situovaný v Lombardsku, najväčšom centre poľnohospodárstva Talianska, kde svoju činnosť vykoná viac ako 80 000 farmárov, ktorí tvoria veľkú časť z celkovej poľnohospodárskej produkcie krajiny, napríklad v objeme 42% talianskej ryže a mlieka. Časť týchto farmárov je už dnes súčasťou projektu Space4Agri, a tak ich aktivity v oblasti produkcie sú monitorované výskumníkmi CNR-IREA na vedecké účely. Projekt využíva multidisciplinárny prístup, v rámci ktorého sa vedci diskutujú identifikované problémy a nové nápady na inovácie so širokým okruhom zainteresovaných strán, vrátane verejnosti, a tieto získané informácie spájajú v kontexte dát získaných prostredníctvom moderných technológií.
 
 
 
 
Viac informácií nájdete na stránke:
 
 
 
 
EnAHRgie - RRI a obnoviteľné zdroje energie - Koncepcia trvalo udržateľného využívania pôdy a zásobovania energiou na obecnej úrovni
 
Cieľom projektu EnAHRgie je vyvinúť metodiky, nástroje a usmernenia, ktoré umožnia obciam, miestnym ekonomikám a záujmovým združeniam, začať vykonávať kroky smerujúce k prechodu na udržateľný energetický systém.
Projekt sa zameriava na transformáciu výroby energie z veľkých spoločností na lokálne subjekty. Výzvou v tomto prípade je zapojenie miestnych obyvateľov, s cieľom vyvinúť účinné, efektívne a trvalo udržateľné riešenie, no zároveň sa minimalizujú potenciálne negatívne vplyvy na miestnu spoločnosť, ekonomiku, prírodu a krajinu.
Projekt EnAHRgie má stálu skupinu pozostávajúcu z hlavných partnerov, ktorí zastupujú rôzne skupiny zainteresovaných strán a kontaktov členov vnútornej skupiny. To umožňuje spoluprácu medzi vedcami a praktickými pracovníkmi, ktorí pracujú pre správne orgány, regionálnych politikov a regionálnych dodávateľov energie.
 
 
 
 
Viac informácií nájdete na stránke:
 
 
 
 
Belgian Ageing Studies - Zapojenie starších dospelých ako kľúčových účastníkov a aktérov v budovaní spoločnosti a tvorbe politík
 
Projekt si dáva za cieľ podporiť starších dospelých tým, že ich zapojí ako hlavných aktérov do formovania ich miestneho prostredia (t.j. aktívne zapojenie do procesov plánovania miestnych politík, akčných plánov a iných opatrení a iniciatív). Prostredníctvom inovatívnej participatívnej metodológie vzájomného výskumu zohrávajú starší dospelí kľúčovú úlohu pri plánovaní, dizajne a realizácii výskumných projektov. Prostredníctvom štandardizovaného prieskumu boli obce schopné zmapovať miestne výzvy a príležitosti a problémy týkajúce sa kvality života starších ľudí žijúcich doma.
Projekt podporuje odklon od názoru, že starší ľudia sú len pasívni spotrebitelia, smerom k pohľadu na starších ľudí ako aktívnych účastníkov a aktérov v spoločnosti. Vytvorenie siete komunity zahŕňajúcej starších dospelých, členov miestnych vyšších organizácií, miestnych orgánov, agentúr z tretieho sektoru a ostatných zainteresovaných strán v komunite je kľúčové k vytvoreniu prostredia vhodného aj pre skupinu starších občanov, pričom táto potreba je vzhľadom na demografické trendy veľmi žiadaná.
 
 
 
 
Viac informácií nájdete na stránke:
Vedeli ste že cieľom konceptu zodpovedných inovácií je vytvoriť spoločnosť, v ktorej sa prax v oblasti výskumu a inovácií bude usilovať o trvalo udržateľné, eticky prijateľné a sociálne žiaduce výsledky?