UNI/PdR

UNI/PdR 27:2017
 
Nástroj UNI/PdR 27:2017 bol vyvinutý v spolupráci troch organizácii:
 
 
Hlavným cieľom tohto nástroja je podporiť MSP vo všetkých fázach ich životného cyklu,  dosiahnuť rast a zvýšiť mieru inovácii, a to so zreteľom na cieľ zvýšenia efektívnosti zdrojov, ekologický rast a inovácií.
 
S cieľom aplikácie princípov zodpovedných inovácií, musí sa tento koncept presunúť z úrovne podnikovej kultúry na úroveň priamej aplikácie v praxi a byť súčasťou reálnych inovačných procesov. 
 
Metóda UNI / PdR 27: 2017 predstavuje súbor požiadaviek a usmernení na podporu identifikácie riešení a nie súbor nástrojov. Usmernenia poskytujú súbor požiadaviek, ktoré by mali podniky reflektovať (prostredníctvom špecifického/originálneho riadenia a operačného  riešenia a postupov), aby riadili svoje inovačné procesy s ohľadom princípy zodpovedných inovácií.
 
 
 
 
 
Vedeli ste, že zodpovedný výskum a inovácie sa netýka dodatočných regulácií a obmedzení. Ide o to, aby bola vaša spoločnosť profitujúcejšia a spoločensky zodpovednejšia?